Forskarutbildning i Industridesign

Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att utveckla designområdet genom att utvidga dess befintliga praktiker och forma dess framtida grundvalar. Vi siktar på att verka i framkanten av ämnesutvecklingen inom industridesign, och då speciellt hur området kan, och måste, utvecklas för att bemöta förändringar i dess sociala och tekniska sammanhang i ljuset av en globalt sett hållbar utveckling.

Design är en konstnärlig verksamhet. För att använda forskning och forskarutbildning för att främja och fördjupa kunskaperna om och förståelsen för design krävs det därför både akademisk och konstnärlig exakthet, skärpa och kontextuell medvetenhet. Forskning om design inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till konstnärligt experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden.

Vår forskarutbildning handlar om att förstå de nuvarande och framtida grundvalarna för designpraktik. Genom forskarutbildningen vid Designhögskolan vid Umeå universitet utvecklar formgivarna avancerade färdigheter i utformandet av praktiska, teoretiska och metodiska bidrag till området för design, som kommer att forma ämnet under de kommande decennierna.

» Så här ansöker du