Nyheter

Rektors brev till studenter och medarbetare inför hösten 2020

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Universitetet gick över till distansundervisning den 18 mars och har fattat en rad beslut för att minska smittspridningen av covid-19.

Den 21 april fattades beslut om att även årets sommarkurser kommer att ske på distans. Dessa beslut upphör att gälla när regeringen (eller Folkhälsomyndigheten) meddelar att det går att återgå till campusundervisning.

Inför höstterminstarten är Umeå universitets utgångspunkt att bedriva campusförlagd utbildning från och med terminsstarten den 31 augusti. Universitetet följer dock även fortsättningsvis regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om dessa myndigheter anser att högskoleutbildning då fortsatt bör bedrivas på distans för att minska smittspridningen i samhället behöver vi ha en beredskap för att fortsätta med alternativa undervisnings- och examinationsformer även efter sommaren. Följande är därför viktigt att tänka på inför höstterminen.

Planera för campusundervisning - var beredd på distans

Med anledning av rådande läge så rekommenderas lärare att planera för genomförande av höstens kurser samt de uppsamlingstentamina och motsvarande som genomförs i augusti, både med och utan krav på fortsatt distansundervisning. Vid fortsatt restriktivitet avseende campusundervisning så kommer de anslutande beslut som har fattats också att förlängas, bland annat flytt av kurs, avsteg från kurs- och utbildningsplaner samt möjlighet att bevilja dispens för praktiska moment.

Om vi skulle stå inför en situation där campusundervisning är tillåten, men med restriktioner vad gäller t ex gruppstorlek eller total mängd studenter på plats, kan det vara bra att planera för att studenter som påbörjar eller avslutar sina studier under höstterminen, i första hand ges plats på campus. Även om restriktionerna för campusundervisning hävs behöver dessutom inte all undervisning genast återföras till campus. Det kan därför vara bra att planera för en flexibel pedagogik, så att moment som passar bra för e-verktyg inledningsvis fortsätter genomföras på distans även när restriktionerna upphör.

Lokaler

Rekommendationen är att i god tid boka lokaler för undervisning samt vara beredd på att restriktioner för t ex gruppstorlek och rekommendationer om hänsynstagande till smittspridningsrisker kan komma att gälla även under höstterminen.

Studenter

Studenter rekommenderas att planera för att vara på plats för att starta sina studier på campus när höstterminen startar.

Inresande internationella studenter 

Även om situationen inför hösten är osäker, särskilt med avseende på internationellt resande, bör inresande studenter söka uppehållstillstånd för att vara beredda att delta i campusbaserad undervisning till hösten.
Beroende på vilken form som beslutas för undervisningen när höstterminen startar, och hur prognosen för covid-19-situationen då ser ut, behöver individuella överväganden därefter göras för de olika studentgrupperna.

Utresande utbytesstudenter 

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas ansvariga för utresande studenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, att tillsammans med studenterna se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.

För utresande på universitetsövergripande utbytesavtal, north2north eller Nordlys, hjälper International Office till med hanteringen. Övriga utresande studenter uppmanas kontakta institutionens internationella kontaktperson.

Mottagning i höst 

Introduktionen och välkomnandet av nya studenter är mycket viktigt och studentkårernas insatser har stor betydelse för att studenterna ska känna sig välkomna och motiverade att fortsätta på den inslagna vägen. Det kommer att vara en utmaning att genomföra välkomnandet av nya studenter med social distansering, när själva grundsyftet är det motsatta. Planeringsarbete för detta pågår såväl hos kårerna som inom universitetsförvaltningen. Välkomstmässan kommer dock att ställas in i höst och genomföras i annan form.

Distansarbete

Umeå universitet har från och med den 23 mars uppmanat sina anställda att i överenskommelse med närmsta chef helt eller delvis arbeta på distans med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur länge rekommendationen kommer att gälla.

Resor

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anger att vi ska avstå från onödiga resor. Förskrifterna gäller för närvarande fram till 31 december 2020. Utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga utrikes resor gäller för närvarande fram till 15 juni (UPPDATERING 14 maj: förlängd avrådan till 15 juli), varefter Utrikesdepartementet kommer att fatta ett nytt beslut. Mot bakgrund av detta har rektor beslutat att förlänga beslutet om att ställa in alla utrikes tjänsteresor fram till den 30 augusti. Universitetet rekommenderar även stor restriktivitet gällande nationella resor fram till den 30 augusti.

Arrangemang

Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 50 personer vid allmänna sammankomster och allmänna tillställningar gäller i dagsläget tills vidare. Mot bakgrund av detta har rektor beslutat att förlänga beslutet om att ställa in externa publika evenemang fram till den 30 augusti. 

Hans Adolfsson,
Rektor